องค์ประกอบของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ทั้ง ๖ ด้าน
เชื่อมโยงด้วยคุณธรรมจริยธรรมของแต่ละด้าน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชน๑. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายถึง องค์ความรู้ สติปัญญา ความคิด ความสามารถ ทักษะและความสามารถที่เป็นองค์รวม อันเกิดจากการสะสมองค์ความรู้มวลรวมทุกด้านที่ผ่านกระบวนการสืบทอด ปรับปรุง พัฒนาและเลือกสรรมาแล้วเป็นอย่างดี
ชุมชนทุ่งแต้ เป็นชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษหลายอย่าง ที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย คือ การสานมวย ซึ่งเป็นอาชีพเสริมที่ชาวบ้านทุกครัวเรือนได้ทำด้วยความขยัน ขันแข็ง มีความวิริยะอุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ในการประกอบอาชีพดังกล่าว เพื่อนำรายได้จาการจำหน่ายสินค้าดังกล่าว ไปช่วยเหลือจุนเจือแบ่งเบาภาระของครอบครัว และนำความรู้ในการจักสาน สอนวิธีการจักสานและเคล็ดลับต่างๆ ให้ลูกหลานและเยาวชน ได้ฝึกหัดทำจนเกิดความชำนาญ สามารถสร้างอาชีพในเวลาว่างหรือหยุดเรียนได้และวัสดุที่เหลือใช้จากการจักสาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

๒. ด้านอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพทางศิลปะและวัฒนธรรม ในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การทำอาหาร การแปรรูปอาหาร การนวดแผนไทย สมุนไพร การทอผ้า การสานมวย กระบุง ตะกร้า การถักแห ปั้นหม้อ ตีมีด การแกะสลักไม้ การเล่นกีฬาพื้นบ้าน ดนตรี เพลง กลอน นิทาน ศาสนา ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม เป็นต้น เป็นการรวบรวมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสนใจในกิจกรรมส่งเสริมรายได้ในชุมชน
ชุมชนทุ่งแต้ เป็นชุมชนที่ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีตั้งแต่โบราณมา มีการประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความขยันขันแข็ง ประหยัด อดออม มีการรวมกลุ่มอาชีพขึ้นมา จำนวน ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มแม่บ้านจักสาน กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน กลุ่มร้านค้าชุมชน และกลุ่มกองทุนเงินล้าน ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะมีความรัก ความสามัคคีกันไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อกลุ่มอาชีพ ยึดถือความถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีกฎกติกา ข้อบังคับที่กำหนดขึ้นโดยสมาชิก ของกลุ่มนั้น ๆ มีการประชุมปรึกษาหารือ รับฟังคำชี้แนะหรือข้อแก้ไขต่างๆ ร่วมกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มหรือเสียงส่วนใหญ่ ทำให้กิจการที่กลุ่ม/ องค์กรในชุมชนที่ตั้งขึ้นมา มีความเจริญงอกงามและขยายกิจการ มีกำไรปันผลทุกปีเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกในกลุ่มต่างๆ

๓. ด้านลานวัฒนธรรม
เป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ศิลปะ กีฬา และการละเล่นของชุมชนที่หลากหลาย มีคุณค่าของท้องถิ่น และออกกำลังกายตามความเหมาะสม เพื่อมุ่งให้ชุมชนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดี ในครอบครัว ในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิม เป็นที่สำหรับพบปะสังสรรค์ของชาวบ้านในชุมชน
ชุมชนทุ่งแต้ มีลานเอนกประสงค์หนองคำและสนามสำหรับเล่นกีฬาและออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ทั้งในวัดและในที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน ซึ่งชุมชนจะ ช่วยกันดูแล รักษาทำความสะอาด สถานที่ ให้สะอาด ร่มรื่น เหมาะสำหรับใช้เป็นสถานที่จัด กิจกรรมและงานประเพณี วัฒนธรรม ที่ชุมชนจัดให้มีในเทศกาลต่างๆ

๔. ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นการสำรวจ และรวบรวมบุคคลที่เป็นตัวอย่างทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือของคนในชุมชน ให้ความรู้การถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนา ความเชื่อและวัฒนธรรม
ในชุมชนทุ่งแต้ จะมีผู้นำท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำศาสนาที่เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้คนในชุมชน เป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้คนในชุมชน ซึ่งในแต่ละปีชุมชน จะมีการคัดเลือกบุคคลดีเด่น ประกอบคุณงามความดี ตั้งมั่นในความดี ความถูกต้อง เสียสละเพื่อส่วนรวม ทำคุณประโยชน์ให้หมู่บ้านและชุมชน เพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นบุคคลตัวอย่างของชุมชน และมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล ยกย่อง เชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล ที่เป็น”คนดีศรีสังคม” นอกจากนี้ประชาชนในชุมชนยังตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม ๔ ประการ คือประการแรก ทุกคนคิด พูด ทำ ด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน ประการที่ สอง แต่ละคน ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์กันให้งานสำเร็จผลทั้ง แก่ตนเอง แก่ผู้อื่น และแก่ประเทศชาติ ประการที่ สาม ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสุจริต ในกฎกติกาและ ในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมและเสมอกัน ประการที่ สี่ ต่างคนต่างพยายาม ทำความคิด ความเห็นของตนให้ถูกต้อง เที่ยงตรงและมั่นคงอยู่ในเหตุในผล

๕. ด้นพิพิธภัณฑ์ชุมชน
เป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของหมู่บ้านท้องถิ่นบุคคลสำคัญ ผู้ทรงภูมิปัญญา บรรพบุรุษ เครือญาติ ประวัติ ความเป็นมาการดำรงชีพ การทำมา หากินของผู้คนในชุมชน เป็นแหล่งรวบรวมและแสดงมรดกทางวัฒนธรรม วัตถุสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆของชุมชน
ชุมชนทุ่งแต้ มีพิพิธภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนที่ศาลาวัดบูรพาทุ่งแต้ และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านและวรรณกรรมท้องถิ่น ตั้งอยู่ในโรงเรียน บ้านทุ่งแต้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการเสียสละบริจาค ของเก่าแก่ที่มีค่า อุปกรณ์เครื่องมือทำมาหากินในสมัยก่อนที่หาดูไม่ได้แล้วในยุคปัจจุบัน รวบรวมกันไว้เพื่อให้อนุชน รุ่นหลังได้ศึกษา เรียนรู้ ซึ่งได้จัดทำทะเบียนวัตถุสิ่งของและจัดเก็บอย่างเป็นระบบและปลอดภัย รวมทั้งได้รวบรวม ตำรา วรรณกรรมของอีสาน ผญา กลอนลำเซิ้ง นิทานอีสาน และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งจะมีประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจจากที่อื่นๆ มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านจะให้การต้อนรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมอย่างอบอุ่น เป็นกันเองและประทับใจ ให้คำแนะนำ แก่ผู้มาเยี่ยมชม เพื่อที่จะให้ผู้มาเยือนรู้สึกถึงความอบอุ่น ได้รับความรู้และกลับมาเยี่ยมชมอีกใน วันข้างหน้า

๖. ด้านศูนย์ความรู้และห้องสมุดชุมชน
ศูนย์เรียนรู้และห้องสมุดชุมชนบ้านทุ่งแต้
จะอยู่ในบริเวณศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลทุ่งแต้ อาคารเดียวกันกับที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชน ตั้งอยู่ในศาลาวัดทุ่งแต้ เป็นสถานที่รวบรวมหนังสือที่สำคัญ ข้อมูลเรื่องราว ที่ได้จากการสืบค้นและจดบันทึกเหตุการณ์สำคัญของชุมชน เป็นแหล่งค้นคว้าเอกสารข้อมูล หนังสือมีประโยชน์และบันเทิงใจ นิทาน นิยาย วารสารหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
มีการจัดระบบให้บริการ การศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้าข้อมูลความรู้ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ในรูปแบบห้องสมุด มีการจัดระบบการศึกษา ค้นคว้า การยืมและ การส่งคืนหนังสือ วารสาร เป็นการจัดบรรยากาศในรูปแบบห้องสมุด มีเด็ก เยาวชนและผู้สนใจ ในหมู่บ้านไปอ่านหนังสือในวันหยุด หรือเวลาว่างงาน เป็นการใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ ฝึกเด็กให้รักการอ่านหนังสือ